Witaj w serwisie udarowcy.com.pl

Regulamin korzystania z serwisu udarowcy.com.pl

Zasady ogólne

 1. Udarowcy.com.pl udostępnia Serwis wszystkim osobom korzystającym z poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu zarówno bez rejestracji jak i po jej wykonaniu.
 3. Niezarejestrowany użytkownik może korzystać z wszystkich usług nie wymagających logowania.
 4. Warunkiem korzystania z części Serwisu wymagających logowania jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego oraz towarzyszącej mu ankiety. Formularz rejestracyjny wysyła się poprzez "kliknięcie" polecenia "wyślij". Rejestracja wymaga potwierdzenia jej poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany adres e-mail. Usunięcie konta następują poprzez kliknięcie na właściwy link na stronie udarowcy.com.pl Wyrejestrowanie wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie linku przesłanego na wskazany adres e-mail lub pisemnie na adres biuro@udarowcy.com.pl
 5. Każdy Użytkownik może założyć i korzystać, tylko z jednego Konta przyporządkowanego do jego adresu e-mail. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z Konta.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto. Przy powtórnym zakładaniu Konta Użytkownik nie nabywa statusu nowego Użytkownika i nie jest adresatem promocji kierowanych do nowych Użytkowników Serwisu. Od czasu skasowania swojego poprzedniego konta do czasu założenia kolejnego musi upłynąć przynajmniej 15 dni.
 7. Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika
 8. Użytkownik jest uznanym za w pełni zarejestrowanego jeśli poda wszystkie konieczne do podania dane oraz potwierdzi rejestracje.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet. W szczególności Użytkownik nie powinien:
 2. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
 3. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
 4. rozpowszechniać nielegalnych materiałów, na przykład o treści rasistowskiej lub też materiałów pornograficznych;
 5. zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników, bez ich zgody;
 6. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
 7. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
 8. Zgoda Użytkownika na publikację stworzonych przez siebie informacji i elementów Serwisu, zadanych pytań, powstałych za pomocą narzędzi udostępnionych przez udarowcy.com.pl na stronach Serwisu, oznacza udzielenie udarowcy.com.pl licencji na korzystanie z nich przez udarowcy.com.pl bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, digitalizacja, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie przeróbek i adaptacji.
 9. Użytkownik rejestrując się w Serwisie ma prawo otrzymywać za pośrednictwem poczty e-mail informacje o nowościach i zmianach w zakresie usług świadczonych przez udarowcy.com.pl Użytkownik rejestrując się w Serwisie ma prawo do wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji reklamowych, handlowych dotyczących usług świadczonych przez udarowcy.com.pl oraz zleceniodawców i reklamodawców udarowcy.com.pl Przedmiotowej zgody Użytkownik udziela przez jej wyraźne wyrażenie w Serwisie. Wyrażenie przedmiotowej zgody dokonuje się przez "zaznaczenie" umieszczonej w Serwisie formuły o treści: "Zapoznałem się z regulaminem korzystania z serwisu udarowcy.com.pl i akceptuję go, a w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail dodatkowych pytań z serwisu udarowcy.com.pl mających na celu doprecyzowanie zadanego przez mnie pytania, informacji reklamowych, handlowych w zakresie świadczonych usług oraz oferowanych towarów przez udarowcy.com.pl oraz zleceniodawców i reklamodawców udarowcy.com.pl zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 10. Dla skutecznego wyrażenia przedmiotowej zgody wymagane jest potwierdzenie tożsamości udzielającego zgody przez aktywowanie linku rejestracyjnego. Bez wyrażonej zgody konto w systemie nie może być aktywne jednakże Użytkownik może bez ograniczeń korzystać z sekcji Serwisu nie wymagających logowania.
 11. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody na otrzymywanie wiadomości reklamowych i handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej dokonywane jest poprzez usunięcie konta z Serwisu, poprzez kliknięcie linku dołączanego do każdego maila wysyłanego z serwisu.

Zasady współpracy

 1. Udarowcy.com.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 2. Udarowcy.com.pl z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników przez zamieszczenie stosowanej informacji w Serwisie o dokonanej zmianie. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, uznaje się, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności: zmianę przepisów prawnych, utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w Serwisie, utratę praw do domeny, istotną awarię sprzętu oraz istotną zmianę okoliczności faktycznych
 3. Udarowcy.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
 4. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
 5. za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których udarowcy.com.pl przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
 6. korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 7. treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz komentarzy,
 8. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
 9. przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od udarowcy.com.pl,
 10. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od udarowcy.com.pl,
 11. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od udarowcy.com.pl, jak również wynikłych z przyczyn technicznych.
 12. Udarowcy.com.pl może zaprzestać świadczenia usług Serwisu zarejestrowanemu użytkownikowi, w tym usunąć Konto bez ostrzeżenia, jeżeli: nazwa Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami;
 13. Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 14. Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 15. podane w formularzu rejestracyjnym dane nie są prawdziwe;
 16. pierwsze zalogowanie do Serwisu zarejestrowanego Użytkownika nie nastąpi w ciągu 30 dni od momentu rejestracji.
 17. Udarowcy.com.pl dołoży wszelkich starań aby 5 godzinny czas odpowiedzi został dotrzymany, jednakże w czasie godzin nocnych, w przypadku nieprzewidzianych problemów technicznych czy też w przypadku pytań o bardzo złożonym charakterze (wymagającym konsultacji, głębszej analizy) może on ulec wydłużeniu.

Ochrona danych

 1. Podając dane w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik stwierdza, że są one prawdziwe.
 2. Udarowcy.com.pl zobowiązuje się dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony danych Użytkowników. Dane użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie przez udarowcy.com.pl w celu poprawnego działania konta użytkownika w serwisie oraz w celu zadawania pytań z serwisu udarowcy.com.pl mających na celu doprecyzowanie zadanego przez Użytkownika pytania, jak również wysyłania biuletynów i reklam. W wypadku wysyłki zleconej przez podmiot trzeci samej wysyłki dokonuje udarowcy.com.pl i reklamodawca nie ma dostępu do szczegółowych informacji o Użytkowniku
 3. Udarowcy.com.pl jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania, uaktualnienia, sprostowania i usuwania wprowadzonych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Redakcja www.udarowcy.com.pl

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Logowanie

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

biuro@udarowcy.com.pl
tel. +48 693 619 141
tel. +48 502 480 167

Załóż/Zapytaj o subkonto 1%,
tel. 604-756-386

Najnowsze wydarzenia

ALERT UDAROWY

ALERT UDAROWY

ALERT UDAROWY został ogłoszony z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu, który przypada na 29 października, i jest jednym z projektów ogólnopols (..)

Akademia opieki długoterminowej

Akademia opieki długoterminowej

Liczba osób wymagająca opieki długoterminowej w Polsce bardzo szybko wzrasta. Sytuacja ta stwarza poważne wyzwania dla sektora zdrowotnego i (..)

Ogólnopolska kampania prasowo-internetowa „Zadbaj o serce”

Ogólnopolska kampania prasowo-internetowa „Zadbaj …

Już 10 września inauguracja 10. edycji kampanii prasowo-internetowej „Zadbaj o serce”. Jej organizatorem jest wydawnictwo Medical Media Solu (..)

Czerwony Guzik Życia

Czerwony Guzik Życia

Stowarzyszenie Udarowcy - Liczy się Wsparcie w dniach 4-6 lipca w ramach kampanii Czerwony Guzik Życia przeprowadziło w trzech gminach powia (..)

„Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”

„Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z choro…

Rozpoczyna się trzecia edycja kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” zainicjowanej przez Nutricię M (..)

Złote Otisy 2018 rozdane

Złote Otisy 2018 rozdane

W dniu 12 kwietnia 2018 r odbyła się gala z okazji XV-Lecia Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2018”. W tym wydarzeniu nie zabrakło Stowarzyszen (..)

Losowe zdjęcia z galerii

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd